Līdz 1. jūnijam var pieteikties atbalsta saņemšanai par bišu saimi. Iesniegumu var  iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Atbalstu 8,5 euro apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:

 • kas veic saimniecisko darbību;
 • kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
 • kam iepriekšējā gada 1.novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;
 • kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim;
 • kas ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;
 • kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu;
 • kam bišu saimes nav bioloģiski sertificētas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktajā kārtībā.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1.jūnijam Lauku atbalsta dienestā  iesniedz:

 • iesniegumu;
 • dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās
  darbības par iepriekšējo taksācijas gadu;
 • uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar
  normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis
  atbalsta administrēšanu un uzraudzību.

Sākotnējais Zemkopības Ministrijas (ZM) piedāvājums bija noņemt biškopības nozarei visu finansējumu, taču pēc Latvijas Biškopības biedrības uzstājīga darba, norādot, ka šobrīd nozarē ir būtiskas problēmas ar medus realizāciju dēļ labās medus ražas 2018. gadā un zemās vairumtirdzniecības cenas Eiropas Savienībā, tika panākts, ka puse, no biškopjiem paredzētās subsīdiju summas valsts atbalstā, tiks saglabāta un papildus tam ZM paredzēja 100 000 EUR medus analīžu veikšanai.

Katrs biškopis, kurš ir pieteicies valsts atbalstam par bišu saimi, varēs iesniegt BIOR medus paraugu bezmaksas analīzēm, sākot no šā gada 1. jūnija. Par medus paraugu iesniegšanas kārtību informācija tiks publicēta nākamajā žurnāla numurā un nosūtīta e-pastos.

Materiālu sagatavoja:
LBB

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn