1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Biškopības biedrība” (turpmāk - Biedrība).

2. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus biškopības nozares attīstībai Latvijā;
2.1.2. veicināt ilgtspējīgu, videi draudzīgu un līdzsvarotu ražošanu un apkārtējās vides un dabas aizsardzību, lai nodrošinātu biškopības nozares ilgtspējīgu attīstību tīrā vidē;
2.1.3. veicināt biškopības nozares ekonomisko attīstību, biškopības produktu ražošanu un realizāciju, kā arī nodrošināt Latvijas biškopju sekmīgu darbību Eiropas Savienības kopējā tirgus ekonomisko attiecību apstākļos;
2.1.4. veicināt biškopju sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā, piedalīties normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā jautājumos, kas skar vides politiku un tiešā vai pastarpinātā veidā var ietekmēt bites un biškopību; veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu šajā jomā starp atsevišķām personām un sabiedrību kopumā, kā arī valsts iestādēm un pašvaldībām;
2.1.5. radīt priekšnosacījumus valstī, lai visi biškopji stingri ievērotu dravu sanitārās normas un nepieļautu bišu infekcijas un invāzijas slimību izplatīšanos Latvijā;
2.1.6. organizēt un pārraudzīt zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar biškopības attīstību valstī;
2.1.7. piešķirtā finansējuma apjomā izstrādāt un realizēt projektus un programmas, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas un Eiropas Savienības likumdošana vai, kuri ir nepieciešami nozares attīstības veicināšanai;
2.1.8. radīt priekšnosacījumus, lai valstī nebūtu iespējams pirkt un pārdot falsificētu biškopības produkciju, kā arī biškopības produkciju, kuras ražošanas un pirmapstrādes procesā būtu pārkāptas obligātās tehnoloģiskās prasības;
2.1.9. organizēt ciltsdarbu biškopības nozarē, izstrādāt un realizēt ciltsdarba programmas, sagatavot priekšlikums ciltsdarbu regulējošo normatīvo aktu projektiem;
2.1.10. veicināt Latvijas vietējās bites (Apis mellifera mellifera L.) ģenētisko resursu saglabāšanu;
2.1.11. veicināt dravu materiāli tehnisko nodrošinājumu;
2.1.12. organizēt pasākumus, kas pilnveido biškopju profesionālās zināšanas.

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Latvijas biškopības biedrības (turpmāk – LBB) rajona  Nodaļa ir teritoriāla struktūrvienība, kas apvieno LBB biedrus.
1.2. Nodaļā var darboties jebkurš LBB biedrs, neatkarīgi no dzīves vietas, un tās pasākumos var piedalīties jebkura cita persona, kura atbalsta LBB idejas un nostādnes, un vēlas aktīvi piedalīties biedrības statūtos noteiktā pamatmērķa sasniegšanai.
1.3. Nodaļa darbojas atbilstoši LBB Statūtiem un šim nolikumam.
1.4. Nodaļa nav patstāvīga juridiska persona.
1.5. Vienā Latvijas republikas administratīvajā teritorijā, kā arī Rīgas pilsētā ir viena  Nodaļa. Izņēmumus nosaka LBB padome.
1.6. Nodaļas mērķis ir radīt pastāvīgu un atgriezenisku saikni starp Latvijas biškopjiem un biškopības biedrību.
1.7. Nodaļas uzdevums ir aktivizēt biškopju darbību attiecīgajā rajonā, rajona pilsētu un pagastu biškopības problēmu apzināšanā un risināšanā.