1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Biškopības biedrība” (turpmāk - Biedrība).

2. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus biškopības nozares attīstībai Latvijā;
2.1.2. veicināt ilgtspējīgu, videi draudzīgu un līdzsvarotu ražošanu un apkārtējās vides un dabas aizsardzību, lai nodrošinātu biškopības nozares ilgtspējīgu attīstību tīrā vidē;
2.1.3. veicināt biškopības nozares ekonomisko attīstību, biškopības produktu ražošanu un realizāciju, kā arī nodrošināt Latvijas biškopju sekmīgu darbību Eiropas Savienības kopējā tirgus ekonomisko attiecību apstākļos;
2.1.4. veicināt biškopju sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā, piedalīties normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā jautājumos, kas skar vides politiku un tiešā vai pastarpinātā veidā var ietekmēt bites un biškopību; veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu šajā jomā starp atsevišķām personām un sabiedrību kopumā, kā arī valsts iestādēm un pašvaldībām;
2.1.5. radīt priekšnosacījumus valstī, lai visi biškopji stingri ievērotu dravu sanitārās normas un nepieļautu bišu infekcijas un invāzijas slimību izplatīšanos Latvijā;
2.1.6. organizēt un pārraudzīt zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar biškopības attīstību valstī;
2.1.7. piešķirtā finansējuma apjomā izstrādāt un realizēt projektus un programmas, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas un Eiropas Savienības likumdošana vai, kuri ir nepieciešami nozares attīstības veicināšanai;
2.1.8. radīt priekšnosacījumus, lai valstī nebūtu iespējams pirkt un pārdot falsificētu biškopības produkciju, kā arī biškopības produkciju, kuras ražošanas un pirmapstrādes procesā būtu pārkāptas obligātās tehnoloģiskās prasības;
2.1.9. organizēt ciltsdarbu biškopības nozarē, izstrādāt un realizēt ciltsdarba programmas, sagatavot priekšlikums ciltsdarbu regulējošo normatīvo aktu projektiem;
2.1.10. veicināt Latvijas vietējās bites (Apis mellifera mellifera L.) ģenētisko resursu saglabāšanu;
2.1.11. veicināt dravu materiāli tehnisko nodrošinājumu;
2.1.12. organizēt pasākumus, kas pilnveido biškopju profesionālās zināšanas.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var uzaicināt pašu pieteicēju un dot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt sapulcei. Ja arī sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda Pārstāvju sapulces, padomes un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar biedrību un nodibinājumu likumā un šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uz sēdi var uzaicināt izslēdzamo biedru un dot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot un pildīt Biedrības statūtus un pildīt sapulces, padomes un valdes lēmumus;
5.2.2. līdz 1.jūlijam samaksāt Biedrības biedra naudu par pašreizējo gadu, bet gadījumā, ja šis maksājuma termiņš ir nokavēts, Biedrības biedra naudas maksājumus izdarīt paaugstinātā apmērā, ko nosaka padome;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar sapulces, padomes vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.    Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar Pārstāvju sapulces lēmumu var izveidot Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina padome.

7.    Biedrības Pārstāvju sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedrības biedru sapulce, tās pienākumus pilnā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēta Biedrības Pārstāvju sapulce (statūtos saukta arī sapulce). Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka padome. Visiem biedrības biedriem ir tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās.
7.2. Pārstāvju sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedru ievēlētie pārstāvji.
7.3. Kārtējā Pārstāvju sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas Pārstāvju sapulce var tikt sasaukta pēc valdes vai padomes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Pārstāvju sapulce tiek sasaukta, paziņojot par to ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, ievietojot paziņojumu Biedrības mājaslapā www.strops.lv.
7.6. Pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedrības biedru ievēlētajiem pārstāvjiem.
7.7. Ja Pārstāvju sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Pārstāvju sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi pārstāvji.
7.8. Pārstāvju sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem pārstāvjiem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem pārstāvjiem.

8.    Padome

8.1. Starplaikā starp Pārstāvju sapulcēm augstākā lēmējinstitūcija ir padome.
8.2. Padome sastāv no ne vairāk kā 37 un ne mazāk kā 27 padomes locekļiem. Tās darbu organizē un vada padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, kura pienākumus un tiesības nosaka padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē padomes sēdē no sava vidus, ar vienkāršu balsu vairākumu. Padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un padomes locekļu pilnvaru laiks nav ierobežots.
8.3. Biedrības padomes locekļus ievēlē šādā kārtībā: Biedrības teritoriālās struktūrvienības biedru kopsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl vienu padomes locekli. Bez struktūrvienību izvēlētajiem padomes locekļiem, Biedrības Pārstāvju sapulce statūtos noteiktā padomes locekļu skaita sasniegšanai (8.2.punkts) padomē ievēl papildus locekļus.
8.4. Padomes lēmumus apstiprina ar vienkāršu balsu vairākumu no padomes sēdē piedalījušos padomes locekļu skaita.
8.5. Padome ir lemttiesīga, ja padomes sēdē piedalās vismaz puse no padomes locekļiem.
8.6. Padome ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kuri nav Pārstāvju sapulces un valdes kompetencē.
8.7. Padomes locekļus var atcelt padome vai Pārstāvju sapulce balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.

9.    Izpildinstitūcija

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 7 valdes locekļiem un priekšsēdētāja.
9.2. Biedrības padome ievēl valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājs ieceļ valdes locekļus, kurus amatā apstiprina padome. Valdes locekļu pilnvaru laiks nav ierobežots.
9.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā sapulces un padomes kompetencē.
9.4. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet valdes locekļiem kopā ar valdes priekšsēdētāju vai vismaz vienu valdes locekli.
9.5. Valdes locekļi var saņemt atlīdzību no Biedrības biedru naudu ieņēmumiem par savu pienākumu pildīšanu un par izdevumiem, kas radušies, nodrošinot Biedrības darbību, ja to nosaka Biedrības padome.
9.6. Valde nosaka un apstiprina atlīdzību citiem Biedrības darbiniekiem no Biedrības piesaistītajiem līdzekļiem.

10. Revīzijas komisija

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija 3  locekļu sastāvā, kurus ievēl padome uz trīs gadiem. Revīzijas komisija priekšsēdētāju ievēl no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.
10.2. Biedrības revīzijas komisijas locekļi nevar būt Biedrības valdes locekļi.
10.3. Revīzijas komisija:
10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
10.4. Revīzijas komisija veic revīziju sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.

Valdes priekšsēdētājs              /paraksts/ Armands Krauze

Statūti apstiprināti biedru sapulcē

Rīgā, 2014. gada 28.februārī