1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Latvijas biškopības biedrības (turpmāk – LBB) rajona  Nodaļa ir teritoriāla struktūrvienība, kas apvieno LBB biedrus.
1.2. Nodaļā var darboties jebkurš LBB biedrs, neatkarīgi no dzīves vietas, un tās pasākumos var piedalīties jebkura cita persona, kura atbalsta LBB idejas un nostādnes, un vēlas aktīvi piedalīties biedrības statūtos noteiktā pamatmērķa sasniegšanai.
1.3. Nodaļa darbojas atbilstoši LBB Statūtiem un šim nolikumam.
1.4. Nodaļa nav patstāvīga juridiska persona.
1.5. Vienā Latvijas republikas administratīvajā teritorijā, kā arī Rīgas pilsētā ir viena  Nodaļa. Izņēmumus nosaka LBB padome.
1.6. Nodaļas mērķis ir radīt pastāvīgu un atgriezenisku saikni starp Latvijas biškopjiem un biškopības biedrību.
1.7. Nodaļas uzdevums ir aktivizēt biškopju darbību attiecīgajā rajonā, rajona pilsētu un pagastu biškopības problēmu apzināšanā un risināšanā.

2. Nodaļas izveidošana.

2.1. Nodaļu dibina LBB biedri.
2.2. Nodaļas dibināšanas sapulci izziņo un vada LBB valdes pilnvarota persona.
2.3. Lēmumu par Nodaļas apstiprināšanu pieņem LBB valde pēc nodaļas dibināšanas protokola saņemšanas.
2.4. Dibināšanas sapulce, aizklāti balsojot, ievēl Nodaļas vadītāju.
2.5. Nodaļas vadītāja darbības termiņš nav ierobežots, to apstiprina un atbrīvo Nodaļas biedru kopsapulce.

3. Nodaļas darbība.

3.1. Nodaļa:
3.1.1. popularizē biškopību rajonā,
3.1.2. apvieno un koordinē attiecīgā rajona biškopju darbību, nodrošina informācijas apriti starp LBB valdi, padomi un rajona biškopjiem,
3.1.3. apkopo biškopju priekšlikumus un veic to analīzi,
3.1.4. organizē pasākumus LBB programmu īstenošanai un mērķu sasniegšanai,
3.1.5. informē sabiedrību par LBB darbību un aktivitātēm,
3.1.6. veido darba grupas.
3.2. Nodaļa izmanto LBB nosaukumu un simboliku.
3.3. Nodaļas augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kurā piedalās visi Nodaļā reģistrētie LBB  biedri.
3.4. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse Nodaļas biedru. Ja kopsapulce nav lemttiesīga, nākamo kopsapulci sasauc 15 dienu laikā. Atkārtoti sasauktā kopsapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no ieradušos biedru skaita.
3.5. Balsošana kopsapulcē ir atklāta. Lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu. Jautājumos par personālijām balsošana notiek aizklāti.
3.6. Nodaļas kopsapulce ir tiesīga izlemt jebkuru nodaļas kompetencē esošu jautājumu, kas nav valdes, padomes vai biedru sapulces kompetencē.
3.7. Kopsapulce ir tiesīga:
3.7.1. apstiprināt vai atsaukt Nodaļas vadītāju,
3.7.2. apstiprināt Nodaļas iekšējās darbības struktūru, nepieciešamības gadījumā ievēlēt nodaļas padomi.
3.8. Nodaļas biedru tiesības un pienākumi:
3.8.1. savā darbībā ievērot demokrātijas, atklātuma un taisnīguma principus,
3.8.2. piedalīties un balsot Nodaļas kopsapulcēs,
3.8.3. vēlēt un tikt ievēlētiem Nodaļas amatos un institūcijās,
3.8.4. pildīt Nodaļas uzdevumus,
3.8.5. aktīvi piedalīties Nodaļas darbā un organizētajos pasākumos.
3.9. Nodaļas vadītājs:
3.9.1. organizē Nodaļas darbu,
3.9.2. sasauc un vada Nodaļas sanāksmes un kopsapulces,
3.9.3. uztur sakarus ar LBB valdi, padomi un citām Nodaļām,
3.9.4. atbild par Nodaļas finansēm un LBB valdes noteiktajā kārtībā atskaitās valdei par izdevumiem,
3.9.5. atbild par Nodaļas biedru uzskaiti,
3.9.6. informē un atskaitās par Nodaļas darbību LBB valdei.
3.10. Nodaļai var būt algoti darbinieki, kurus pieņem darbā un atbrīvo LBB valde pēc Nodaļas vadītāja ieteikuma.

4. Nodaļas finanses un manta.

4.1. LBB valde var piešķirt nodaļai lietošanā kustamu, nekustamu mantu un piešķirt finansu līdzekļus. Mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka Nodaļas vadītājs.
4.2. Nodaļa var prasīt un saņemt mērķa finansējumu no LBB valdes.

5. Nodaļas likvidēšana.

5.1. Nodaļu likvidē ar Nodaļas kopsapulces  lēmumu, likvidēšanas protokolu iesniedzot LBB valdei.