Kopš 2005. gada Latvijas Biškopības biedrība apgūst ELGF Kopējās tirgus organizācijas pasākumu „Atbalsts biškopības nacionālajai programmai”, kuru veido 50 % ES un 50 % valsts finansējums. Lai saņemtu šo finansējumu, ik pēc trīs gadiem finansējuma apjoms un programma tiek pārskatīta no Eiropas Komisijas puses un finansējuma apmērs ir atkarīgs no oficiālos reģistros noziņoto bišu saimju skaita.

„Atbalsts biškopības nacionālajai programmai”

Mērķis ir uzlabot biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības vispārējos nosacījumus, kā arī samazināt varrozes invāziju un ar to saistītās slimības Latvijas dravās.

Programma sastāv no četriem lieliem pasākumiem.

1. pasākums ir tehniskā palīdzība, kuras mērķis ir palielināt medus ražošanas efektivitāti un uzlabot apstākļus, lai paaugstinātu biškopības produkcijas kvalitātes un nekaitīguma rādītājus, kā rezultātā patērētāji būtu nodrošināti ar augstas kvalitātes izcelsmes biškopības produktiem. Programmas darbības laikā tiek izstrādāti jauni un biškopjiem ir pieejami esošie projekti, tehniskie noteikumi atbilstoši labas ražošanas prakses prasībām par ražošanas telpu iekārtojumu, tehnoloģiskām iekārtām un dravas mājas projekts. Šogad programmas ietvaros ir plānots izstrādāt un tulkot dažādus materiālus par aktuālajām lietām biškopībā.

Tehniskās palīdzības ietvaros biškopji var saņemt konsultācijas no biškopības instruktoriem un pētniekiem. Konsultatīvā darbā tiek iesaistīti arī brīvprātīgie instruktori. Biškopības instruktoru galvenās darbības jomas ir bišu saimju īpašnieku praktiska mācīšana, saimju klīniskā apskate, iespējamo bišu slimību konstatēšana un ārstēšana, padomu sniegšana bišu barības bāzes pilnveidošanā un kultūraugu apputeksnēšanā, praktiski padomi bišu saimju kopšanā, pavairošanā, biškopības produkcijas ieguvē, tās pirmapstrādē un sagatavošanā realizācijai, kā arī ekonomiskie aprēķini rentablas biškopības izveidošanai, atbilstoša biškopības inventāra, stropu tipu un telpu izvēle, kas būtu piemērotas biškopības nozares attīstībai. Instruktoru sagatavošana un nodrošināšana ar nepieciešamajiem darba apstākļiem, materiāliem, aprīkojumu un transportu rada iespēju konsultēt biškopjus visā Latvijā. Algotie biedrības darbinieki piedalās dažādās valsts institūciju darba grupās, gan par bišu veselību, par veterināro zāļu reģistrēšanu un izplatību, ciltsdarbu utml.

Programmas darbības laikā tiek organizēti valsts mēroga un reģionāli semināri, konferences, kongresi un kursi. Iepriekš minētie pasākumi tiek organizēti visos Latvijas reģionos pēc iespējas tuvāk biškopjiem, lai piesaistītu maksimāli daudz interesentu, jo tieši mazo dravu īpašnieki tos nespēj apmeklēt, ja seminārs notiek tālu no dzīves vietas, bet daudzās mazajās dravās joprojām dravo biškopji, kuriem ir nepietiekamas zināšanas par bišu slimību apkarošanu vai arī nav iespējas sekot līdzi jaunākajai informācijai un inovācijām biškopībā.

2. pasākums - varrozes kontrole. Lai samazinātu izmaksas un ekonomiskos zaudējumus, ko rada varroze, ir jāveic efektīvi apkarošanas pasākumi. Biškopības programmas ietvaros biškopji saņem informatīvu, konsultatīvu un materiālu atbalstu varrozes un saistīto slimību apkarošanai. Programmas galvenais uzdevums ir nodrošināt efektīvu informācijas sniegšanu biškopjiem, organizējot seminārus un nodrošinot konsultācijas, kā arī nodrošinot iespēju bez maksas izmantot varrozes apkarošanas iekārtas un nepieciešamās vielas varrozes apkarošanai. Šīs iekārtas un vielas ir pieejamas visiem biškopjiem atvēlētā finansējuma robežās, kuri ir reģistrējuši savas bišu saimes Lauksaimniecības datu centrā. Programmas ietvaros ir izdota jau vairākos atkārtojumos un nepārtraukti uzlabota brošūra par varrozes ierobežošanu dravās.

3. pasākuma ietvaros notiek sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu lietišķās pētījumu programmas biškopības un biškopības produktu jomā. Medus kvalitātes uzlabošanu var nodrošināt, ja ir zināmi noteikti fizikāli ķīmiskie rādītāji. Latvijā medus kvalitatīvo rādītāju kontrole tiek veikta, nosakot minimālās prasības atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem par kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasībām medum. Programmas ietvaros medus paraugiem tiek noteikts ziedputekšņu sastāvs, antibiotikas un akaracīdu atliekvielas, smagie metāli un kvalitatīvie rādītāji. No botāniskās izcelsmes izrietošo medus fizikāli ķīmisko īpašību analīžu veikšana ļauj biškopjiem iegūt precīzas ziņas par medus kvalitāti un līdz ar to labāk novērtēt savu produktu tirgū. Pasākumu realizācijā Latvijas Biškopības biedrība sadarbojas ar biškopjiem, Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālo diagnostikas centru, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Hohenheimas Universitātes Biškopības institūtu Vācijā, kas specializējas biškopības produkcijas atliekvielu pētījumos.

4. pasākums ir bišu skaita atjaunināšana stropos. Pasākumā ir atbalsts bišu māšu audzēšanas veicināšanai medus bišu audzētājorganizācijās, bet nav paredzēts finansiāls atbalsts biškopjiem. Pasākuma ietvaros ir izveidota un uzturēta audzēšanas darba informatīvā sistēma, kā arī nodrošināta bišu māšu audzēšana, iepirkšana (lai atvieglotu un nodrošinātu biškopjiem ciltsmateriālu pieejamību), ataudzēšana un novērtēšana, lai biškopjiem būtu pieejamas zināmas izcelsmes bišu mātes.

Materiāls sagatavots ELGF Kopējās tirgus oraganizācijas pasākuma “Atbalsts biškopības nacionālajai programmai” ietvaros.

LBB izpilddirektore Rita Bartuševica
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; 63027762

Comments  

0 #1 kasparsdp 2018-03-04 07:18
Par bišu mäšu pieejamību,izmaksas,kontaktinformäcija
Quote

Add comment


Security code
Refresh